Jak sledovat insolvenční rejstřík

Jak sledovat insolvenční rejstřík

S rostoucí zadlužeností se v posledních letech bohužel setkáváme i s termíny jako platební neschopnost, insolvence a insolvenční rejstřík. Co tyto pojmy znamenají, co je třeba o nich vědět a jak se vyznat v insolvenčním rejstříku?

Jak vypadá osobní bankrot?

Mnoho lidí si myslí, že se v insolvenčním rejstříku najde každý, kdo včas neplatí své pohledávky a neplní své závazky. Od tohoto bodu je ale cesta do registru dlužníků ještě daleká. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení jasně definuje tři situace, ve kterých dlužníkovi insolvenční řízení hrozí: platební neschopnost (neplnění finančních závazků déle jak 3 měsíce více než jednomu věřiteli), předlužení (celková hodnota závazků přesahuje hodnotu celkového majetku dlužníka) a hrozící úpadek (dlužník podává návrh na zahájení insolvenčního řízení, protože si je vědom, že nebude schopen splatit své dluhy).

Insolvenční návrh nebo návrh na povolení oddlužení? 

Pokud se dlužník ocitne v platební neschopnosti a je na něj podán insolvenční návrh, je nezbytné, aby svou situaci řešil neprodleně. Nejrozumnějším krokem je obrátit se na oprávněnou osobu, tedy  advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo jinou akreditovanou osobu a nechat sepsat návrh na povolení oddlužení nejpozději do 30 dní od doručení insolvenčního návrhu od věřitele. 

Co znamená insolvenční řízení? 

Insolvenční řízení, nebo krátce insolvence je soudní řízení, které vede ke snížení pohledávek a úspěšnému oddlužení takovým způsobem, aby byl dlužník a jeho věřitelé uspokojeni. Zda soud návrh schválí či nikoli, závisí na splněných podmínkách podle insolvenčního zákona. V případě schválení, bude dlužníkovi přiřazen insolvenční správce, který určí výši měsíční splátky a navrhne další opatření pro vypořádání dluhů. 

Co je insolvenční rejstřík? 

Insolvenční rejstřík je veřejně přístupný informační systém na portálu www.justice.cz spravovaném Ministerstvem spravedlnosti. Pro vyhledávání v rejstříku stačí znát jméno, název subjektu nebo IČO. V případě, že znáte jiná kritéria, je třeba přejít na rozšířené vyhledávání. Po potvrzení výběru a nalezení dlužníka nebo subjektu se vám v detailu zobrazí přehledný insolvenční spis, který obsahuje název krajského soudu a spisovou značku, podrobné údaje o dlužníkovi, informace o insolvenčním správci a průběhu řízení. Dále jsou k nahlédnutí i jednotlivé oddíly označeny písmeny A (řízení do úpadku), B (řízení po úpadku), C ( incidenční spory), D (jiné dokumenty), P (přihlášky). 

Zápis dlužníka a výmaz z insolvenčního rejstříku

Do insolvenčního rejstříku se jméno dlužníka zapíše v momentě zahájení insolvenčního řízení a bude zde zveřejněno dalších 5 let od okamžiku, co nabylo právní moci rozhodnutí o skončení insolvenčního řízení. V případě zamítnutí insolvenčního návrhu pro nesplnění podmínek, nedostatečné důvody nebo také v situaci zpětvzetí návrhu, může dlužník zažádat o výmaz z insolvenčního rejstříku ve tříměsíční lhůtě. Jeho záznam bude znepřístupněn do 15 dnů. 

Opakovaná insolvence

Z jednoho důvodu má ale insolvenční soud navždy přístup ke všem informacím o předchozích insolvenčních řízeních i po vymazání. Po skončení insolvence totiž stát umožňuje i opakované podání žádosti o oddlužení. Tyto návrhy na povolení oddlužení se ale velmi pečlivě posuzují a je jim vyhověno pouze tehdy, když bude jasně prokázáno neúmyslné opakování této tristní situace. Důsledná kontrola a analýza finanční gramotnosti dlužníka mnohdy vede k zamítnutí žádosti, aby se zabránilo nepoctivému záměru opakovaně poškozovat věřitele, půjčovat si a nesplácet pohledávky.

Mohlo by tě zajímat

Hodnocení