Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů
upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je
udělen společnosti BRASTY GROUP, s.r.o. jakožto správci pro účely
výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování
mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti.
Souhlas uděluji na dobu 3 roky ode dne odeslání osobních údajů. Beru
na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli
odvolat. Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude
provádět společnost BRASTY GROUP, s.r.o., IČ: 242 76 821, se sídlem
Praha 2, Lípová 511/15, PSČ 120 00, prostřednictvím svých
elektronických systémů. Jsem informován o tom, že mám právo na
informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem
jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce
provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby
správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.